Willis, James Lee, father of Felicia Willis Jackson ’79